DIRECTORIO

RECOMANACIONS RESPECTE LA VACUNACIÓ DE COVID 19 EN DONES EMBARASSADES I QUE ALLETEN. 18 DE GENER 2022

[:es]Recomanacions com a Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya

Des d’ALPACC com a associació professional i científica recomanem precaució davant la vacunació en massa de dones embarassades i lactants, així com de dones que volen quedar embarassades aviat.

 • Donat que l\’evidència científica publicada fins a dia d\’avui és escassa i no ha inclòs gestants ni mares lactants en els assajos clínics de la vacuna, es recomana precaució.
 • Desconeixem els potencials efectes adversos de la vacuna a mitjà i llarg termini per els nadons de mares vacunades durant la gestació o que alleten.
 • Segons la fitxa tècnica de la vacuna Comirnaty, només estaria indicada la vacunació en dones embarassades en cas de que els suposats beneficis superin els possibles riscos per a la mare i la criatura. 
 • Per tant, no podem dir que la vacuna sigui segura en aquest grup de població amb la informació que avui dia tenim, perquè senzillament no ho sabem.
 • No tenim experiència prèvia amb aquest tipus de vacunes en dones gestants ni que estan alletant. Les vacunes que fins ara s\’havien administrat de forma sistemàtica en aquests grups eren de virus inactivats i no de ARN.
 • Com a llevadores recomanem que la vacunació en cap cas sigui sistemática. Cal individualitzar cada cas valorant els riscos beneficis de la intervenció.
 • Creiem que les dones d\’alt risc (edat materna avançada, obesitat mòrbida, amb malalties preexistents com la diabetis, la hipertensió arterial cardiopaties, malalties respiratòries o immunosupresió) possiblement es poden beneficiar de la vacuna. Mentre que en les dones de baix risc no estaria justificada la vacunació generalitzada, doncs els possibles riscos superen els suposats beneficis.

 

Recomanacions com a Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya

 

 • Sabent que la immunitat natural és la més duradera, recomanem valorar els nivells d\’anticossos en sang de les dones que hagin passat la malaltia i estiguin considerant la vacunació.
 • Recomanem a les dones embarassades que siguin candidates a la vacunació per motius de salut que demanin una prescripció facultativa.
 • En tot cas la vacunació ha de ser voluntària i amb un consentiment informat previ adequat.
 • Recordem que la millor prevenció és una vida saludable que inclogui una alimentació conscient, equilibrada i variada, exercici físic moderat i regular, descans, exposició al sol diària i mesures higièniques i adequades.
 • Uns nivells òptims de vitamina D estan associats a una reducció de la severitat i la mortalitat per coronavirus (Borsche et al 2021, Campi et al 2021). Recomanem valorar els nivells a tota dona embarassada i indicar suplementació de vitamina D (mínim 4000ui diàries) en cas de necessitat. 
 • Els nivells de Zinc també estan associats a la severitat de la malaltia (Skalny et al 2020) i s\’haurien de valorar durant l\’embaràs així com indicar suplementació en cas de necessitat (25-50mg diàris).

Referències:

 • Borsche L, Glauner B, von Mendel J. COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021 Oct 14;13(10):3596. doi: 10.3390/nu13103596. PMID: 34684596; PMCID: PMC8541492.
 • Campi I, Gennari L, Merlotti D, Mingiano C, Frosali A, Giovanelli L, Torlasco C, Pengo MF, Heilbron F, Soranna D, Zambon A, Di Stefano M, Aresta C, Bonomi M, Cangiano B, Favero V, Fatti L, Perego GB, Chiodini I, Parati G, Persani L. Vitamin D and COVID-19 severity and related mortality: a prospective study in Italy. BMC Infect Dis. 2021 Jun 14;21(1):566. doi: 10.1186/s12879-021-06281-7. PMID: 34126960; PMCID: PMC8200788.
 • Skalny AV, Rink L, Ajsuvakova OP, Aschner M, Gritsenko VA, Alekseenko SI, Svistunov AA, Petrakis D, Spandidos DA, Aaseth J, Tsatsakis A, Tinkov AA. Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID‑19 (Review). Int J Mol Med. 2020 Jul;46(1):17-26. doi: 10.3892/ijmm.2020.4575. Epub 2020 Apr 14. PMID: 32319538; PMCID: PMC7255455.

PDF DISPONIBLE EN CASTELLÀ I CATALÀ:

RECOMANACIONS ALPACC SOBRE LA VACUNACIÓ DE COVID 19 EN DONES EMBARASSADES I LACTANTS GENER 2022 (3)

CAST_ RECOMANACIONS ALPACC SOBRE LA VACUNACIÓ DE COVID 19 EN DONES EMBARASSADES I LACTANTS GENER 2022[:en]Recomendaciones como Associació de Llevadores del Part a Casa de Catalunya

Desde ALPACC, como asociación profesional y científica recomendamos precaución ante  la vacunación en masa de mujeres embarazadas y lactantes, así como de mujeres que  quieren quedarse embarazadas en un espacio corto de tiempo. 

 • Dado que la evidencia científica publicada hasta el día de hoy es escasa y no ha incluido gestantes ni madres lactantes en los ensayos clínicos de la vacuna, se recomienda  precaución. 
 • Desconocemos los potenciales efectos adversos de la vacuna a medio y largo plazo para  los recién nacidos de madres vacunadas durante la gestación o lactantes.
 • Según la ficha técnica de la vacuna Comirnaty, sólo estaría indicada la vacunación en  mujeres embarazadas en caso de que los supuestos beneficios superen los posibles  riesgos para la madre y la criatura. 
 • Por lo tanto no podemos decir que la vacuna sea segura en este grupo de población con  la información de que hoy disponemos, porque sencillamente no lo sabemos.
 • No tenemos experiencia previa con este tipo de vacunas en mujeres gestantes o que  están lactando. Las vacunas que hasta ahora se habían administrado de forma  sistemática en estos grupos eran de virus inactivados y no de ARN. 
 • Como comadronas, recomendamos que la vacunación en ningún caso sea sistemática.  Hay que individualizar cada caso valorando los riesgos y beneficios de la intervención. 
 • Creemos que las mujeres de alto riesgo (edad materna avanzada, obesidad mórbida, con  enfermedades previas como la diabetes, la hipertensión arterial, cardiopatías,  enfermedades respiratorias o inmunosupresión), posiblemente se puedan beneficiar de  la vacuna, mientras que en las mujeres de bajo riesgo no estaría justificada la vacunación  generalizada, ya que los posibles riesgos superan a los supuestos beneficios. 
 • Sabiendo que la inmunidad natural es la más duradera, recomendamos valorar los  niveles de anticuerpos en sangre de las mujeres que hayan pasado la enfermedad y  estén considerando la vacunación. 
 • Recomendamos a las mujeres embarazadas que sean candidatas a la vacunación por  motivos de salud, que pidan una prescripción facultativa. 
 • En todo caso la vacunación debe ser voluntaria y con un consentimiento informado previo  adecuado. 
 • Recordamos que la mejor prevención es una vida saludable que incluya una alimentación  consciente, equilibrada y variada, ejercicio físico moderado y regular, descanso y  exposición al sol diaria y medidas higiénicas adecuadas. 
 • Unos niveles óptimos de Vitamina D están asociados a una reducción de la severidad y  la mortalidad por coronavirus (Borsche et al 2021, Campi et al 2021). Recomendamos  valorar los niveles a toda mujer embarazada e indicar suplementación de Vitamina D  (mínimo 3000-4000 ui diarias) en caso de necesidad. 
 • Los niveles de Zinc también están asociados a la severidad de la enfermedad (Skalny et  al 2021) y se deberían valorar durante el embarazo e indicar suplementación en caso de  necesidad (25-50mg diarios). 

 

Referencias:

 • Borsche L, Glauner B, von Mendel J. COVID-19 Mortality Risk Correlates Inversely with Vitamin D3 Status, and a Mortality Rate Close to Zero Could Theoretically Be Achieved at 50 ng/mL 25(OH)D3: Results of a Systematic Review and Meta-Analysis. Nutrients. 2021 Oct 14;13(10):3596. doi: 10.3390/nu13103596. PMID: 34684596; PMCID: PMC8541492.
 • Campi I, Gennari L, Merlotti D, Mingiano C, Frosali A, Giovanelli L, Torlasco C, Pengo MF, Heilbron F, Soranna D, Zambon A, Di Stefano M, Aresta C, Bonomi M, Cangiano B, Favero V, Fatti L, Perego GB, Chiodini I, Parati G, Persani L. Vitamin D and COVID-19 severity and related mortality: a prospective study in Italy. BMC Infect Dis. 2021 Jun 14;21(1):566. doi: 10.1186/s12879-021-06281-7. PMID: 34126960; PMCID: PMC8200788.
 • Skalny AV, Rink L, Ajsuvakova OP, Aschner M, Gritsenko VA, Alekseenko SI, Svistunov AA, Petrakis D, Spandidos DA, Aaseth J, Tsatsakis A, Tinkov AA. Zinc and respiratory tract infections: Perspectives for COVID‑19 (Review). Int J Mol Med. 2020 Jul;46(1):17-26. doi: 10.3892/ijmm.2020.4575. Epub 2020 Apr 14. PMID: 32319538; PMCID: PMC7255455.

PDF DISPONIBLE EN CASTELLANO Y CATALÀ:

RECOMANACIONS ALPACC SOBRE LA VACUNACIÓ DE COVID 19 EN DONES EMBARASSADES I LACTANTS GENER 2022 (3)

CAST_ RECOMANACIONS ALPACC SOBRE LA VACUNACIÓ DE COVID 19 EN DONES EMBARASSADES I LACTANTS GENER 2022[:]