DIRECTORI

Política de privacitat

L’objectiu d’aquesta política és informar els interessats sobre els diferents tractaments realitzats per aquesta associació mitjançant la pàgina web i que afectin les seves dades personals de conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016.

IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

L’associació, ASSOCIACIÓ DE LLEVADORES DEL PART A CASA DE CATALUNYA, domiciliada en Rambla Arnau de Vilanova 56, 08800 Vilanova i la Geltrú, amb N.I.F. G66151275, telèfon de contacte: 914011136 i correu electrònic: ALPACCLLEVADORES@GMAIL.COM

USUARIS/NAVEGANTS DE LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE.

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

  • Atendre les sol·licituds, queixes i incidències traslladades a través dels nostres canals de contacte incorporats en la pàgina web.
  • Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.
  • Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat.
  • Per a protegir i exercir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.
  • En el seu cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.
  • Gestionem les seves dades per a programar la cita sol·licitada.
  • Gestionem les seves dades per a programar la cita sol·licitada.

USUARIS REGISTRATS EN ELS FORMULARIS

Gestió de la relació establerta amb els socis compromesos amb l’Organització.

Respondre a consultes i atendre les sol·licituds, queixes o incidències traslladades a través dels canals de contacte incorporats en aquesta pàgina.

En el seu cas, enviament de comunicacions comercials relatives als béns o serveis que conformen la nostra activitat., i/o notícies o butlletins relacionats amb el nostre sector.

Entendre el comportament del navegant dins de la web amb la finalitat de detectar possibles atacs informàtics a la nostra web.

Per a administrar les seves dades i facilitar-los, en el seu cas, a proveïdors externs per al correcte funcionament de la nostra organització.

Complir amb les obligacions legals que ens resultin directament aplicables i regulin la nostra activitat

Per a verificar la seva identitat, evitant així possibles errors en la seva accions com a soci.

Per a protegir els nostres drets o respondre davant reclamacions de qualsevol índole.

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

USUARIS/NAVEGANTS EN LA PÀGINA WEB DEL RESPONSABLE

El consentiment que ens has prestat per a tractar les teves dades amb les finalitats indicades. La negativa a facilitar les seves dades personals comporta la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.

Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.

Es el nostre interès legítim de protegir la nostra imatge, negoci i trajectòria evitant atacs a la nostra pàgina web. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals, encara que podrà exercir, si escau, els drets reconeguts en l’apartat vuitè de la present política.

USUARIS

Tractarem les seves dades de caràcter personal facilitats a través dels nostres formularis web per a:

  • Execució d’un contracte en el qual sigui part o aplicació de mesures precontractuals. La negativa a facilitar les seves dades personals comporta la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
  • En el consentiment que ens has prestat per a tractar les teves dades respecte de les finalitats alienes al desenvolupament o execució del contracte existent. La negativa a facilitar les seves dades personals comporta la impossibilitat de tractar les seves dades amb les finalitats esmentades.
  • Per a complir amb les obligacions legals que se’ns apliquen. En aquest cas, l’interessat no podrà negar-se al tractament de les dades personals.

TERMINIS O CRITERIS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per a complir amb les finalitats per als quals van ser recopilats inicialment.

Una vegada que les dades deixin de ser necessaris per al tractament en qüestió, aquests es mantindran degudament bloquejats per a, en el seu cas, posar-los a la disposició de les Administracions i Organismes Públiques competents, Jutges i Tribunals o el Ministeri Fiscal, d’acord amb el durant el termini de prescripció de les accions que poguessin derivar-se de la relació mantinguda amb el client i/o els terminis de conservació prevists legalment.

DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.

La pàgina web no pren decisions automatitzades ni elabora perfils.

DESTINATARIS.

Durant el període de durada del tractament de les seves dades personals, organització podrà cedir les seves dades als següents destinataris:

Jutges i Tribunals.

Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.

Altres autoritats o organismes públics competents, quan el responsable tingui l’obligació legal de facilitar les dades personals.

L’organització no realitza Transferència Internacional de Dades alguna.

DRETS.

Els interessats podran exercir en qualsevol moment i de forma totalment gratuïta els drets d’accés, rectificació i supressió, així com sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades personals, oposar-se a aquest, sol·licitar la portabilitat d’aquests (sempre que sigui tècnicament possible) o retirar el consentiment prestat, i en el seu cas, quan escaigui, a no ser objecte d’una decisió basada únicament en un tractament automatitzat, inclòs l’elaboració de perfils.

Per a això podrà emprar els formularis habilitats per l’organització, o bé dirigir un escrit a l’adreça postal o correu electrònic a dalt indicades. En qualsevol cas, la seva sol·licitud haurà d’acompanyar-se d’una fotocòpia del seu DNI o document equivalent, amb la finalitat d’acreditar la seva identitat.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent (Agència Espanyola de Protecció de Dades), a través del seu lloc web: www.agpd.es.

En compliment del que es disposa en l’article 21 de la Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa enviant un correu electrònic a l’adreça ALPACCLLEVADORES@GMAIL.COM, amb assumpte “BAIXES”.

VERACITAT DE LES DADES.

L’interessat garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i es troben actualitzades; comprometent-se a informar de qualsevol canvi respecte de les dades que aporta, pels canals habilitats a aquest efecte i indicats en el punt un de la present política. Serà responsable de qualsevol mal o perjudici, tant directe com indirecte, que pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment de la present obligació.

En el cas que l’usuari faciliti dades de tercers, declara que compta amb el consentiment dels interessats i es compromet a traslladar la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a l’organització de qualsevol responsabilitat derivada per la falta de compliment de la present obligació.

MODIFICACIONS/ACTUALITZACIÓ

La present política de privacitat pot veure’s modificada/actualitzada en funció de les exigències legals establertes o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o canvis en el nostre lloc web.

Per aquesta raó, aconsellem als usuaris que visitin periòdicament la nostra política de privacitat.

Si té dubtes sobre aquesta política, pot contactar amb ASSOCIACIÓ DE LLEVADORES DEL PART A CASA DE CATALUNYA (ALPACC) a través del següent correu electrònic: ALPACCLLEVADORES@GMAIL.COM